Mesto Žiar nad Hronom oznamuje záujemcom o predaj na Žiarskom jarmoku, že tradičný jarmok sa uskutoční v dňoch 11. 10. až 12. 10. 2019 (stánky s občerstvením už 10. 10. 2019 od 12.00 hod.)

V roku 2019 bude predpredaj predajných miest v budove Mestského kultúrneho centra, Ul. SNP č. 117 v Žiari nad Hronom v dňoch:

 • Spotrebný tovar: 16. 09. 2019 - 17. 09. 2019 (pondelok, utorok) od 7.30 hod. do 15.30 hod.
 • Občerstvenie: 18. 09. 2019 (streda) od 7.30 hod. do 15.30 hod.

ďalšie dni osobne na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom - kancelária č. 22, alebo na tel. čísle 045/678 71 39 (spotrebný tovar) 045/678 71 58 (občerstvenie).

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PREDAJCOV ŽIARSKEHO JARMOKU 2019

ÚČASŤ NA JARMOKU

Účasť na jarmoku je podmienená zaplatením príslušného jarmočného poplatku, ktorý musí účastník zaplatiť pred postavením predajného stánku. Pri nerešpektovaní pokynov kontrolných organov budú účastníci jarmoku z areálu jarmočniska vykázaní bez nároku na vrátenie poplatku.

PREDAJNÉ STÁNKY A DOPRAVA

Predajné stánky sa povoľuje stavať od 10. októbra 2019 (len stánky s občerstvením). Pred začatím jarmoku musia byť stánky kompletne pripravené (zapojenie elektriny, vody, výzdoba stánkov, dodaný tovar a pod.). Umiestnený stánok nesmie presahovať pridelené predajné miesto. Predajné stánky, ktoré je nutné z hľadiska hygieny napojiť na inžinierske siete, budú umiestnené v blízkosti týchto rozvodov do vyťaženia kapacity.

Napojenie na elektrinu:

Predávajúci, ktorí majú záujem o napojenie na elektrickú energiu musia mať: technické zariadenia, ktoré riešia platné STN a platnú revíznu správu. V opačnom prípade nebudú zapojení na el. rozvádzač. Napájanie na elektrickú energiu je zabezpečené len v zóne občerstvenia na Svätokrížskom námestí, časti Ul. Hviezdoslavovej a Ul. A. Kmeťa, kde sú umiestňovaní predajcovia rýchleho občerstvenia, každý deň ráno po zakúpení odberného štítku v priestoroch organizačného štábu na Svätokrížskom námestí č. 265:

 • dňa 10.10.2019 od 7:00 hod. do 12:00 hod.
 • dňa 11.10.2019 od 6:00 hod. do 18:00 hod
 • dňa 12.10.2019 od 6:00 hod. do 18:00 hod.

Napojenie zabezpečí organizátor trhu. Samostatné napájanie na elektrickú energiu je zakázané! Odporúčame priniesť si dlhší predlžovací kábel na napojenie sa na elektrickú energiu.

Zásobovanie stánkov motorovými vozidlami počas jarmoku je dovolené nasledovne:

 • dňa 10.10.2019 od 07:00 hod. do 12:00 hod.
 • dňa 11.10.2019 od 05:00 hod. do 09:00 hod.
 • dňa 12.10.2019 od 05:00 hod. do 07:30 hod.

Umiestnenie predajného zariadenie na verejnom priestranstve je možné:

 • dňa 10.10.2019 od 07:00 hod. do 18:00 hod. predaj občerstvenia a stravovania
 • dňa 11.10.2019 od 05:00 hod. do 09:00 hod. ostatný predaj a služby
 • dňa 12.10.2019 od 05:00 hod. do 07:30 hod. ostatný predaj a služby

Do toho času musia vozidlá opustiť priestor jarmoku a už nebudú do areálu jarmoku vpúšťané. Státie vozidiel v areáli jarmoku počas predajnej doby je povolené, len ak sú tieto vozidlá súčasťami predajného miesta a ak to priestorovo-technické možnosti dovoľujú. Presuny týchto vozidiel sú povolené iba v čase mimo predajnej doby. Organizačný štáb jarmoku si vyhradzuje právo rezervácie miest na zabezpečenie pestrosti predaja.

PORIADOK, ČISTOTA A STRÁŽENIE STÁNKOV

Dodržiavanie poriadku a nočného pokoja v priestore jarmoku zabezpečuje Mestská polícia v súčinnosti s Obvodným oddelením PZ SR.
Predávajúci sú povinní udržiavať čistotu a poriadok okolo svojich stánkov počas celého jarmoku. V prípade nedodržiavania čistoty budú uplatňované sankčné postihy. Stráženie stánkov, ako i tovaru v nich vo večerných hodinách, si zabezpečuje každý predávajúci individuálne na vlastné náklady.

REKLAMA

V priestoroch jarmoku sa nepovoľuje používať na propagáciu vlastnú zosilňovaciu aparatúru.

VŠEOBECNÉ POKYNY

V prípade veľkého záujmu o predajné miesta na jarmoku Organizačný štáb jarmoku rozhodne o jeho rozšírení resp. nerozšírení priamo na mieste (možné rozšírenie na Ul. Cyrila a Metóda).
Predávajúci sú povinní riadiť sa VZN č. 5/2018 - Trhový poriadok pre príležitostný trh - Žiarsky jarmok, VZN č.3/2018 o miestnych daniach.

OSOBITNÉ POKYNY PRE PREDAJCOV OBČERSTVENIA

 • Pred predajné stánky je zakázané umiestňovať stojany a vešiaky s vystaveným tovarom.
 • Predajcovia sú povinní dodržiavať protipožiarne predpisy (zabezpečiť si kovové vedro na uskladnenie popola, redukčné ventily na propán-butánové fľaše, hasiaci prístroj a pod.).
 • Predávajúci s občerstvením sú povinní dodržiavať rozhodnutie príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 • Zakazuje sa vylievanie použitých olejov do uličných kanalizačných vpustí, ako i vylievanie iných nečistôt pri stánkoch a v ich okolí. Predávajúci sú povinní zabezpečiť si samostatné nádoby na zachytávanie použitých olejov. Povrch verejného priestranstva musí zostať čistý a nepoškodený.

Na stiahnutie:
Anketa

Na čo sa najviac tešíte na tradičnom Žiarskom jarmoku?

Burčiak (1393)
1393

Jarmočné špeciality (hurky, klobásy) (957)
957

Kolotoče (1364)
1364

Kultúrny program (1652)
1652

Ľudové remeslá (1058)
1058

Predajné stánky (1168)
1168

Žiarsky jarmok pre vás pripravilo mesto Žiar nad Hronom