Žiarsky jarmok 2016

Mesto Žiar nad Hronom oznamuje záujemcom o predaj na Žiarskom jarmoku, že tradičný jarmok sa uskutoční v dňoch 12.10. až 13.10.2018 (stánky s občerstvením už 11.10.2018 od 12.00 hod.)

Predaj na príležitostných trhoch upravuje zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné k prihláške doložiť nasledovné doklady:

 

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie alebo právnické osoby:

  1. kópiu oprávnenia na podnikanie v prípade - ak je žiadateľom osoba oprávnená na podnikanie podľa osobitných predpisov (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
  2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice - ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
  3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu - ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu,
  4. kópiu Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva - ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment.

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie:

Žiarsky jarmok 2016

 1. predávajúce výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
  • doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (potvrdenie z obecného úradu alebo list vlastníctva alebo nájomná zmluva a pod.)
 2. predávajúce vlastné výrobky - remeselníci:
  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
  • čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

Predpredaj predajných miest pre stánky s občerstvením bude od 19. do 20. septembra 2018 v Mestskom kultúrnom centre, Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom, Ing. Zuzana Beliančínová.

Predpredaj predajných miest pre stánky so spotrebným a iným tovarom bude v Mestskom kultúrnom centre, Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom od 17. do 18. septembra 2018, ďalšie dni na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom - kancelária č. 22, alebo na tel. čísle 045/6787139.

 

Na čítanie:

Na stiahnutie:Žiarsky jarmok pre vás pripravilo mesto Žiar nad Hronom